Övergripande: Vägen ut

Många orsaker bakom avhopp
Faktorer som påverkar inträde och avhopp

I ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism möter vi unga som riskerar att radikaliseras. För unga som redan är radikaliserade behövs helt andra resurser och insatser från samhällets sida. Vägen ut beskriver vad som kan få unga att på egen hand lämna våldsbejakande extremism. Att veta mer om vad som påverkar avhopp är en viktig kunskap i det förebyggande arbetet.

Många orsaker bakom avhopp

Det kan finnas olika skäl till att självmant vilja lämna en våldsbejakande extremistisk miljö. Kunskapen är störst vad gäller avhopp från högerextremism. En del av de faktorer som brukar nämnas i det sammanhanget gäller troligen för avhopp från alla typer av våldsbejakande extremistiska miljöer, men det finns också avgörande skillnader som inte är tillräckligt studerade.

Några vanliga vägar som kan leda till ett avhopp:

Inre processer: allmän mognad, insikt om konsekvenserna, att personen tröttnar och känner bristande tillfredställelse.
Yttre händelser: fängelsestraff, militärtjänst, byte av bostadsort, nya vänner, kärlek och äktenskap, att få barn.
Aktiva insatser från omvärlden: familj/syskon, partner, avhopparorganisationer.

Hur pass lätt eller svårt ett avhopp blir beror mycket på vilken typ av anknytning till gruppen som personen skaffat sig.

Likheter

Alla våldsbejakande extremistmiljöer uppvisar likheter när det gäller rekryterings- och radikaliseringsprocessen. Därför bör gemensamma motåtgärder kunna utformas. Det saknas än så länge organisationer som arbetar med avhoppare från våldsbejakande islamism och vänsterextremism. Därför är det nödvändigt att i stället studera hur man arbetar med avhopp från andra subkulturer och destruktiva miljöer.

Gemensam resurs

Det pågår ett projekt som syftar till att skapa ett resurscenter kring avhopp från destruktiva subkulturer mer generellt. Tanken är bland annat att skapa en resursbank på internet. Organisationerna i projektet ser många gemensamma nämnare mellan avhopp från de miljöer som de hanterar. Arbetet leds av Exit, som fokuserar på avhopp från högerextremistiska miljöer. Exit samverkar med Passus som arbetar med avhopp från destruktiva kriminella miljöer; Hjälpkällan som arbetar med religiösa sekter och CIDES som fokuserar på destruktiva subkulturer.

Fördjupning
  • Bjørgo, Tore/Horgan, John red.: ”Leaving Terrorism Behind – Individual and Collective Disengagement”
  • Bjørgo, Tore/van Donselaar, Jaap/Grunenberg, Sara (2009): “Exit from Right-Wing Extremist Groups – Lessons from Disengagement Programmes in Norway, Sweden and Germany”, Abingdon/New York: Routledge, sid 135–152
  • Brottsförebyggande rådet/Säkerhetspolisen (2009): Våldsam politisk extremism – Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten. BRÅ-rapport 2009:15.

Faktorer som påverkar inträde och avhopp

Ibland talas om ”push-out” och ”pull-in” när man menar de faktorer som kan avgöra om en person fjärmar sig från sitt tidigare liv och dras in i en destruktiv och ibland våldsbejakande subkultur eller bestämmer sig för att lämna densamma.

”I den miljö man stöts ut ur (push out) är man misslyckad, avvikande, dålig. I den miljö man söker sig till är man framgångsrik, accepterad och ”normal”. Det kan vara ekonomiskt, socialt, psykologiskt eller värderingsmässigt. Ett sätt att bli framgångsrik i de här miljöerna är att bygga upp sitt våldskapital, en mycket speciell form av vad vi ekonomer vanligtvis kallar humankapital. Men man kan också bli framgångsrik genom att bygga upp relationer och nätverk − det som vi ekonomer kallar att bygga upp sitt sociala kapital. Man skulle lite förenklat kunna säga att de destruktiva subkulturerna är en miljö där normalitetsbegreppet blivit kraftigt förskjutet och deformerat.”

Källa: Lundmark-Nilsson, Eva och Nilsson, Ingvar: ”Vänd den inte ryggen – socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer”, CIDES Fryshuset, 2012. Ladda ned som pdf här.