Metodstöd för samverkansgruppen

Metodstöd för samverkansgruppen
Du som ska förebygga att en ung människa dras in i våldsbejakande extremism, kommer att möta en individ med låg eller obefintlig tilltro till samhället. En individ som söker efter mening, gemenskap eller spänning hos antidemokratiska och våldsamma miljöer. Förr eller senare kommer du att konfronteras med dina egna demokratiska värderingar. Hur ser din värdegrund ut och hur tillämpar du den i praktiken? Och vem ska du tala med om det?

Tala med varandra! Metodstödet riktar sig till lokala samverkansgrupper som arbetar med att förebygga att unga dras in i våldsbejakande extremism. Det är grundläggande för arbetet att man känner tillit och kan stötta varandra för att kunna vara ett bra stöd för de unga man möter. Det förebyggande arbetet visar att samhället bryr sig. Det utgår i första hand från vår demokratiska skyldighet att värna dem som är unga och sårbara för antidemokratiska krafter. Ni är det demokratiska samhället. Ta er därför tid till att reflektera över vad det betyder för er. Tala med varandra om demokrati på ett demokratiskt sätt.

Samtal

Delta aktivt
Metod: Det demokratiska samtalet

Det demokratiska samtalet är en metod som stärker den demokratiska kompetensen och ökar förutsättningarna för ett medvetet handlande. Metoden tar fasta på hur våra åsikter bildas, formuleras och påverkas av andra. Samtalsprocessen synliggör hur olika synsätt kan jämkas samman eller ställas mot varandra.

Metoden utvecklar deltagarnas reflektionsförmåga och demokratiska handlingskompetens. Det är inte vad vi säger till barn och unga som spelar störst roll. Det är hur vi säger det. Och hur vi som vuxna förebilder gör det vi säger.

 

Ett demokratiskt samtal
Förutsättningarna för ett demokratiskt samtal är:

• rätten att tala
• rätten att bli hörd
• skyldigheten att lyssna
• skyldigheten att vara öppen

Spelreglerna blir därför att:

• delta aktivt
• lyssna aktivt
• stå upp för dina argument
• låta dig påverkas av andras argument
• vara nyfiken

Tänk på att demokratiska samtal som metod bygger på:

Goda relationer
Möts med ömsesidig respekt – ni behöver varandra

Kontinuitet
Träffas regelbundet – att reflektera och samtala är en process

Tid
Tänk långsiktigt – tiden är avgörande för resultatet

Förankring
Säkra processen – se till att samtalen sker inom ramen för en långsiktig verksamhet, med prioriterade resurser i form tid, plats, deltagare, uppföljning och utvärdering.

Material: Samtal om demokrati

Materialet innehåller olika aspekter av demokrati som princip och praktik. Det utgår både från den egna förförståelsen och från utbildningswebbens kunskapsbank. Uppgiften är att genom det demokratiska samtalet som metod samtala kring frågeställningarna genom att reflektera, ta ställning, argumentera, lyssna och vara öppen att förändra sina åsikter.

Råd

• Förbered er i förväg genom att bestämma samtalsämne/ämnen för dagen. Då hinner alla fundera lite och kanske bidra med fler relevanta frågor.

• Ingen är chef över samtalen, men någon kommer säkert att vara drivande. Tänk på att samtalsprocessen är ett gemensamt ansvar, den blir vad alla gör den till.

• Avsätt gärna en timme. Hellre sluta lite tidigare, inspirerad av nya tankar än att sluta för sent, utmattad av för många ord.

• Om ni kan välja – miljön spelar roll. Ett trevligt rum med gott kaffe är en bra start. Tänk på att sitta så att alla kan se varandra ordentligt. Turas gärna om att vara värd för samtalet och se till att ni får vara ostörda.

• Det handlar inte om att testa sina kunskaper. Det finns inga rätta svar och absolut inget facit.

• Materialet i ”Samtal om demokrati” ger en serie förslag på demokratiska samtal om demokrati. Samtala gärna vidare om demokrati på egen hand!

 

 

Varje övning består av:
  • kort inledning
  • beskrivning av syftet
  • upplägg för genomförandet
  • förslag på frågeställningar
Övningar
Ladda ner övningar i PDF här

Det demokratiska samtalet