Inför dialog med unga

Metodstödet beskriver hur dialog kan bygga förtroendefulla relationer som motiverar en positiv förändringsprocess. Utveckling och förändring bygger på det förtroendet, liksom möjligheten att sätta gränser. Därför är det så viktigt hur man sår och vattnar för att förtroendet ska växa. Och den tid man tillåter det att ta.

För att dialog och samtal som förebyggande metod ska ha förutsättningar att fungera krävs framförallt att man som vuxen är trygg med sin egen förmåga att agera empatiskt och fördomsfritt. Det är grunden för en förtroendefull relation.

 

Tänk på att

Det är skillnad mellan att vara personlig och privat. En tillitsfull relation måste vara personlig och professionell för att kunna motivera förändring. Blir den privat riskerar man att sätta sina egna upplevelser och känslor i centrum.

Dialog med unga

Om relationsarbete

Trygghet: Trygga platser skapar inte automatiskt trygga och tillitsfulla relationer. Men de bidrar. Välj en samtalsplats som känns rätt för den du möter och som underlättar samtalet. Det måste inte vara ett rum. Samtalet kan ske under en promenad eller en biltur.

Öppenhet: Möt individen utan förutfattade meningar eller normativa föreställningar som kategoriserar eller etiketterar. Du möter inte ett riskbeteende. Du möter en människa.

Bekräftelse: Visa tydligt att du värdesätter mötet, bekräfta den du möter och är nyfiken. Möts i ögonhöjd och lyssna aktivt. Ett övertalande, pressande, predikande, moraliserande och fördömande förhållningssätt är förstås uteslutet. Ställ öppna frågor som hjälper individen att reflektera över tankar och uttalanden.

Resursfokus: Utgå från individens resurser. Undvik att bekräfta rollen som offer, det hindrar ansvarsförmågan. Bekräfta känslor av upprördhet eller frustration, men försök få individen att fokusera på konstruktiva möjligheter till förändring.

Empati: Försök leva dig in i de tankar, känslor, vardagsbekymmer och drömmar du möter. Det ger goda förutsättningar för att dialogen kan utvecklas till att handla om saker som är svåra att tala om. Att vara empatisk är att vara trovärdig.

Motivation: Förändring kommer inifrån. Man måste vilja själv. Utgå från individens motivation, t ex behov av identitet, gemenskap eller spänning. Där ligger lusten till förändring som med rätt stöd kan hitta andra vägar. Låt individen själv vara drivande innan du själv föreslår lösningar.

Kontinuitet: För att bygga en relation krävs regelbunden kontakt. Att träffas regelbundet gör också samtalen mer avslappnade.

Tillgänglighet: Att vara tillgänglig och kunna avsätta tid utanför de planerade samtalen ökar förtroendet.

Prioriterade resurser: Samtal som förebyggande metod måste vara säkrade inom ramen för en långsiktig verksamhet, ha prioriterade resurser i form tid, plats, personal, ekonomiska medel, uppföljning och utvärdering.

Om kommunikation

Alla relationer handlar om kommunikation. Det kan vara bra att reflektera över vilka kommunikativa lager man kan möta när man arbetar på att skapa tillitsfulla relationer. Modellen som beskrivs här är inspirerad av William R. Miller och Stephen Rollnick, forskarna som skapade Motiverande samtal.

Kommunikationens fyra lager:

 

Klyschor

Man utväxlar generella, neutrala och vardagliga ämnen. Så här inleder vi ofta samtal med någon vi inte känner. Man utgår ofta från gemensamma intressen, som sport eller husdjur. Samtalet kan också påverkas av förförståelse och fördomar om varandra. Som vuxen i det här sammanhanget kan du bli måltavla för tidigare negativa vuxenkontakter. Omvänt kanske du som vuxen utgår från en stereotyp bild av individen du möter.

Fakta

Man utväxlar mer konkreta och relevanta upplysningar. Som vuxen kan du t ex berätta om anledningen till att ni möts, din roll och ditt mandat. Den du möter kan t ex berätta om konkreta handlingar, hur läget är hemma, i skolan och på fritiden.

Åsikter

Individen berättar om önskemål, förväntningar, bekymmer och syn på sin livssituation. Det kan också direkt eller indirekt handla om syn på samhället. Åsiktslagret kommer ofta en bit in i relationsbygget som ett tecken på tillit. Men det kan också handla om att testa gränser. Som vuxen får du en inblick i individens motiv och beteende.

Känslor

Individen förmedlar känslor som speglar hur han eller hon uppfattar och tolkar sin livssituation och omvärld. Det är alltså ett viktigt lager för hur du som vuxen ska stötta reflektion över det som sägs för att hitta motivation till förändring. En del har lätt för att uttrycka sig, lätt för att berätta om känslor som glädje och sorg. Andra har svårt för det och är begränsade till att bara känna vrede och frustration. Det kan handla om personliga tillkortakommanden, eller saker i samhället som uppfattas som hotande eller orättvisa. Som vuxen behöver du fokusera på att skapa tillit som öppnar för att individen kan bearbeta sina känslor.

 

Kommunikationens fyra lager

Om kroppsspråk

De första sekunderna är viktiga. Forskning visar att det tar oss tre sekunder att avläsa en annan människa och bilda oss en uppfattning om vem vi möter. Det finns mycket att läsa av i kroppsspråket hos den unga människa du möter. Men var försiktig med hur du tolkar det.

Det egna kroppsspråket är också viktigt. Var först och främst naturlig! Men fundera gärna på några enkla tumregler som ska brukas med förstånd:

• Ögonkontakt är viktigt, men ta det lugnt. Växla mellan att möta blicken och att titta ned.

• Bekräfta genom en nick, ett leende eller en gest.

• Ett öppet kroppsspråk signalerar tillgänglighet. Öppna händer och armar är varmare än slutna.

• Sitt så att du kommer i ögonhöjd med den du talar med. Sitt gärna i 90 graders vinkel, t ex vid hörnet av ett bord. Det är mindre konfrontativt än att sitta precis mitt emot varandra.

• Spegla den du talar med, ta in kroppsspråket eller kroppsställningen. Det kan styrka tilliten.

• Slappna av och var lugn. Vippande fötter eller fingrar som pillar med en penna skapar en orolig stämning och stjäl uppmärksamhet.