Förändringsprocesser

Förändringsprocesser ser olika ut. De kan ske snabbt eller långsamt. Utlösas av plötsliga händelser eller mogna fram. Om man generaliserar kan man tala om olika stadier i en förändringsprocess:

• Motstånd
• Ambivalens
• Förberedelse
• Handling
• Upprätthållande
• Återfall

I vissa fall går man tydligt igenom samtliga stadier. I andra fall bara något eller vissa.

Oavsett vilket kan det vara bra att veta lite mer om vad de kännetecknas av och hur man kan möta dem.

Motstånd

Motstånd handlar om känslor. Möt inställningen med att skapa tillit som öppnar möjligheten att tala om känslor. Kan man tala om känslor kan man så småningom reflektera över dem. Ta reda på mer om vad som påverkar livssituationen: riskfaktorer, skyddsfaktorer, motivationsfaktorer, ideologiska faktorer och hinder. Involvera individen i att gemensamt undersöka samhällsfrågor som engagerar eller utmanar. Fakta ger möjlighet att reflektera. Tala om drömmar och framtidsplaner. Fundera över vad som döljer sig under ytan, vad olika uttalanden kan betyda på ett djupare, ideologiskt plan. Tala om vilka negativa konsekvenser beteendet för med sig för individen och de som finns runtomkring.

Ambivalens

Det finns en öppning. Individen känner tvivel, kan hålla med om att det finns ett problem och kan tänka sig att göra något åt det. Men inte just nu. Ta fasta på tvivlen men gå försiktigt fram. Hjälp till att sätta ord på ambivalensen, föreslå alternativ som beskriver känslan som individen kan ta ställning till och utveckla. Fråga vad som är viktigt i livet. Föreslå möjligheter som kan hjälpa individen att uppnå det. Tala om drömmar och hopp. Dela med dig av egna erfarenheter. Berör känsliga ämnen som kan vara avgörande för känslan av ambivalens. Arbeta med reflektionsövningar kring tvivlen. Vad är det som skaver, varför skaver det, hur skulle det vara om det inte skavde, vem skulle man vara utan det som skaver?

Förberedelse

Individen är inställd på att något ska hända. Börjar överväga möjligheter och tidpunkt för förändring. Ofta är det en särskild händelse som påverkat beslutet. Motivationen är hög, men det finns fortfarande ambivalens och tvivel. Förändring skapar lätt osäkerhet och nytt motstånd inför det nya. Modet pendlar, ska jag – ska jag inte? Ena sekunden överväger fördelarna med det gamla. Nästa sekund är det tvärtom. Ångesten över att släppa taget är stor. I grunden har ändå individen fått en mer nyanserad bild och är beredd att distansera sig från det gamla svart-vita tänkandet om livet och omvärlden. Ge utrymme för känslor av tvivel, men stötta genom att hjälpa till att se möjligheter och fördelar. Stärk individen att hitta konkreta lösningar på problemen med förändring. Ge positiv feedback på den egna förmågan, självtilliten och viljan till förändring.

Handling

Beslutet är fattat. Förändringen är påbörjad. Men den tar kraft och energi, varje dag innebär både bekräftelse och utmaningar. Ambivalensen är låg, motivationen hög, men individen sätts hela tiden på prov. Påminn om den egna förmågan och de nya möjligheterna, undvik fokus på problem och hinder. Stärk individen att hitta konkreta lösningar på problemen med förändring. Dela med dig av egna erfarenheter av att komma vidare trots att det är svårt. Ge positiv feedback på den egna förmågan, självtilliten och viljan till förändring. Fokusera på upplevelsen av förlust över det gamla och välkända och oro inför det nya och okända. Ge utrymme för osäkerhet och tvivel. Stötta ansvarstagandet för den egna framtiden.

Upprätthållande

I det här stadiet är individen i full färd med en positiv utveckling, fri från våldsbejakande extremism. Men övertygelsens makt är svag, det finns alltid risk för återfall. Det nya känns ännu inte som en säker plattform. Det gamla sättet att finna mening på eller tillgodose sociala behov gör sig påmint. Det kan skapa nya tvivel. Gamla kompisar hör av sig och lockar eller pressar på. Stötta individen att hålla fast kurs, ge massor av positiv feedback och bekräftelse. Hjälp till att se fördelar och möjligheter. Försök att visa hur individen närmar sig det som verkligen betyder något. Påminn om problemen med det gamla livet. Fokusera på förmågan, viljan och handlingskraften.

Återfall

Alla förändringsprocesser är olika. Ibland lyckas man hålla fast vid den positiva förändringen, ibland sker återfall till det gamla beteendet. Återfallet kan vara kortvarigt eller långvarigt. Återfall kan t ex ske om det nya livet inte infriar förväntningarna, om förändringen inte blev som man tänkt. Då ökar motivationen för att återvända och det krävs en stark vilja eller insatser utifrån för att klara av att hålla fast vid det gamla. Uppmärksamma alla de små förbättringar och fördelar som redan har visat sig. Gör som i övervägandestadiet: hjälp individen att sätta ord på vad det är som verkligen betyder något, om det gamla livet levde upp till det. Fokusera på allt individen ville lägga bakom sig. Har förändringen faktiskt lyckats bidra till det?

Den egna drivkraften

Individens egen drivkraft är avgörande för att lyckas undvika att dras in i våldsbejakande extremism genom att skapa en positiv förändring. Det gäller oavsett om:

• Förändringen sker genom reflektion och åsiktsändringar, där individen tar avstånd från den svart-vita uppfattning han eller hon tidigare trott på

• Förändringen sker i samband med att individen söker tillgodose behov av att hitta meningen med livet, spänning, identitet, gemenskap eller liknande

• Förändringen sker på grund av ett rationellt val för att slippa obehagliga konsekvenser, eller för att uppnå mer genom att välja en annan strategi, t ex att använda demokratiska metoder istället för våld.

Förändringsprocesser