Samtalskompassen

Samtalskompassen

Utbildningsmaterialet Samtalskompassen riktar sig till dig som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag. Målgruppen för materialet är socialsekreterare, lärare, fritidsledare, närpoliser, kuratorer, fältassistenter, skolsköterskor, ungdomsledare och andra yrkesverksamma som, med hjälp av Samtalskompassen, kan få förbättrade kunskaper om hur de, utifrån sin yrkesroll kan förebygga våldsbejakande extremism. Materialet kan med fördel användas av samverkansgrupper som arbetar brottsförebyggande kring unga personer i riskzonen för radikalisering.

Utbildningsmaterialet innehåller två metodstöd, ett stöd för dialog med unga samt stöd för samverkansgrupper ute i landet. Materialet syftar till att förebygga radikalisering hos unga genom att, med hjälp av stödjande och förebyggande samtal, stärka ungas motståndskraft mot extrema budskap och erbjuda andra vägar till inflytande. Materialet innehåller också kunskap om våldsbejakande extremism som fenomen.

Samtalskompassen togs fram av utredningen om ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81). Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har till uppgift att tillgängligöra och uppdatera materialet.

Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samordnaren ska även verka för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism samt främja utvecklingen av förebyggande metoder. Läs mer om den Nationella samordnarens uppdrag på www.samordnarenmotextremism.se

Gå vidare till Samtalskompassen